אבטחת מידע, הגנה על פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

 1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת מילוי פרטי ההרשמה, כאמור בסעיף 8 בתקנון, יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של הרשת, כמפורט להלן.
 2. המידע שיימסר על ידי המשתמש בעת ההרשמה לאתר ובעת הרכישה בו ("המידע") לא יימסר לידי צד שלישי כלשהו, למעט במקרים הבאים:
  1. (א)    אם תידרש הרשת לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;
  2. (ב)    אם תקבל הרשת התראה על נקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש או בגין טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בין המשתמש לבין הרשת;
  3. (ג)    אם תארגן הרשת את פעילותה במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות. במקרה כאמור, הרשת תוודא כי הצד השלישי אליו מוזגה הרשת יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
  4. (ד)    אם תועלה טענה או יתעורר אצל הרשת החשד כי המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ברשת או במי מטעמה או בצדדים שלישיים כלשהם;
  5. (ה)    אם תועלה טענה או יתעורר אצל הרשת חשד כי המשתמש הסתייע באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי או לצורך עידוד ביצוע מעשה בלתי חוקי;
  6. (ו)    אם תועלה טענה או יתעורר אצל הרשת החשד כי המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש בתקנון זה או הסכם עם הרשת או עם מי מטעמה;
  7. (ז)    אם תידרש הרשת לעשות כן לצורך פעילות האתר השוטפת, ובכלל זאת, לצורך העברת המידע האישי, כולו או חלקים ממנו, ליבואן, לחברות כרטיסי האשראי, לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בפעילות השיווקית של הרשת. המשתמש מסכים בזאת להעברת המידע בהתאם לאמור לעיל ולא תהיה לו כל טענה או דרישה כלפי הרשת בקשר למסירת המידע והוא מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כאמור.
 3. מסירת המידע על ידי המשתמש מהווה הסכמה של המשתמש לכך שהמידע וכל נתון שיופק על סמך המידע וכן כל מידע אחר אודות המשתמש שהגיע או יגיע לידי הרשת, יוחזק במאגר מידע אחד או יותר של הרשת או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות וכן פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון; (ב) לעריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות; (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי; וכן (ה) לצרכי ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. במקרה כזה, הנתונים לא יכללו כל מידע אישי היכול לזהות את המשתמש.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי הרשת או האתר, לפי העניין, אינם אוגרים מספרי כרטיסי אשראי ונשמרים רק ארבעת הספרות האחרונות של כרטיס האשראי בתקן token module j5 redirect .הרשת והאתר משתמשים בתקני אבטחה גבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות המשתמשים. הרשת או האתר, לפי העניין, משתמשים בחברות סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה מן המובילות בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. באתר מתבצע שימוש ב-Cookie .המשתמש מתיר לרשת להשתיל "Cookie "על מחשבו האישי, להשתמש במידע האגור ב-Cookie ולזהותו על פיו.
 5. הרשת לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 או כפוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 6. במקרים שאינם בשליטת הרשת או נובעים מכוח עליון, הרשת לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין או ייעשה בו שימוש שלא בהרשאה.