תנאי שימוש באתר כוורת

תנאי שימוש באתר כוורת
מבוא
1 . השימוש באתר זה www.caveret.org ("האתר") על ידי מי שביצע הרשמה לאתר או רכישה באמצעות האתר("המשתמש"), מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש באתר, הנך זכאי להפסיק לגלוש באתר.
2 . האתר מופעל על ידי קרן לב"י האגודה למען החייל, ע.ר 580004307 – רשת כוורת, מפארק לב הארץ ת.ד. 629 ראש העין 48105 ("הרשת"), ומספק שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות מקוונות ברשת האינטרנט לחיילים,
לאנשי קבע, לאזרחים עובדי צה"ל בתפקיד ולקרוביהם.
3 . תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לנשים וגברים כאחד.
4 . כל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך.
5 . המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש באתר במלואם ובעיון ומצהיר בזאת כי הוא יודע ומכיר את תנאי השימוש באתר ומתחייב לפעול בהתאם להם וכי הוא מוותר על כל טענה או דרישה כלפי הרשת, האתר, בעלי האתר, נושאי משרה ברשת או מי מטעמם, למעט טענות קשורות בהפרת התחייבויות הרשת על פי תנאי השימוש באתר.
6 . אספקת המוצרים שיירכשו באתר מוגבלת לבסיסי צה"ל בלבד ("אזור השירות").
7 . הרשת שומרת על זכותה לשנות, מעת לעת, את אזור השירות ותנאי השימוש באתר ולהפסיק בכל עת את פעילותה באתר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
הרשמה והזכות להשתמש באתר
8 . ההרשמה באתר, לרבות יצירת שם משתמש וסיסמא, אישית ואינה ניתנת להעברה. בעת ההרשמה, המשתמש נדרש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, סיסמה, כתובת מגורים המופיעה בתעודת הזהות וכתובת לטיפול החבילה הכוללת את שם הבסיס והאזור, שם היחידה, שם המחלקה, שמו המלא של החייל אליו מיועד הטיפול ("הנמען"), המספר האישי של הנמען, מספר הטלפון של הנמען ומידע נוסף ככל שנדרש. המשתמש נדרש לאבטח באופן אישי את הסיסמה המתקבלת מהאתר. המשתמש אחראי על כל פעולה או עסקה המתבצעת דרך חשבונו באתר.
9 . הרשת לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד שייגרם למשתמש בעקבות פריצה לחשבונו באתר או בעקבות פעילות המשתמש בחשבונו באתר.
10 . בעת הרישום והשימוש באתר, המשתמש מצהיר שהוא בעל כשרות משפטית על פי הדין להשתמש באתר ולבצע פעולות או עסקאות באמצעות האתר. בכלל זה המשתמש
מצהיר כי יש ברשותו כרטיס אשראי תקף, לרבות כרטיס אשראי שהונפק על-ידי חברת אשראי זרה, שאינו כרטיס דיינרס/ ,DEBIT הרשום על שמו וכי הוא מבצע את הרכישה באתר באמצעות כרטיס אשראי זה ("כרטיס אשראי מורשה").
11 . הרשת אינה בודקת מראש את זהות המשתמשים ולא תישמע טענה כנגד הרשת בעניין זה.
12 . הרשת שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, שלא לאפשר גישה לאתר לכל משתמש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
התחייבויות המשתמש בעת השימוש באתר
המשתמש מתחייב לא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):
13 . להתחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת בקשר עם האתר והשירותים המסופקים במסגרתו.
14 . לספק פרטים שגויים או פרטים שאינם נכונים או אינם מדויקים בעת הרישום או השימוש באתר.
15 . להטעין, לשלוח או לשדר כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש הרשת לצורך אספקת השירותים באתר.
16 . להפיץ דואר זבל ( spam ), או כל דואר אחר העלול לפגוע בשרתים באמצעותם מופעלים השירותים באתר.
17 . לשנות, לעבד, להתאים, לתת רישיון משנה, לתרגם, למכור או לבצע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.
18 . לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת של הרשת או של כל גורם שהוא.
19 . להציב את האתר או כל חלק ממנו בתוך מסגרת של אתר אחר ( frame ), כחלק מאתר אחר ( mirror ) או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של הרשת לכך.
20 . לעשות כל שימוש ברובוט, "תולעת" ( spider ), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר ולאתר מידע בשירותים או באתר, או בכלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים או באתר.
21 . להפריע או לקטוע בכל דרך אחרת את השימוש באתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר.
22 . להעלות או לשלוח באמצעות האתר או השירותים כל חומר או מסר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, פוגעני בכל אופן שהוא או בלתי רלוונטי.
23 . לעשות כל שימוש באתר, אלא בהתאם ועל פי תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
24 . לעשות כל שימוש שאינו חוקי באתר.
הזמנת מוצרים ומלאי
25 . המשתמש יבחר מתוך מגוון המוצרים המוצע באתר ("המוצרים") מוצרים שברצונו לרכוש (מוצרי המזון באתר כשרים, ואושרו למכירה על ידי הרבנות הצבאית הראשית). בטרם ביצוע הרכישה, המשתמש יידרש להשלים מספר פרטים. באחריות המשתמש להזין פרטים מלאים ומדויקים. מסירת פרטים אישיים כוזבים אסורה ומהווה עבירה על פי כל דין. אם המשתמש ימסור פרטים שגויים או לא מלאים, הרשת לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. אם מוצרים יוחזרו לרשת בגין מסירת פרטים שגויים, המשתמש יחויב בדמי הטיפול וכן בגין כל נזק שייגרם לרשת עקב כך.
הרשת עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים יימצאו במלאי אך ייתכנו מצבים בהם המוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. במקרה שהמשתמש הזמין מוצרים רבים ומתוך כלל ההזמנה חסר מוצר אחד או יותר, הרשת תיצור קשר עם המשתמש באמצעות מספר הטלפון אשר הוזן על ידו ותציע לו מוצרים חלופיים. אישר המשתמש קבלת מוצרים חלופיים, יהווה אישורו הטלפוני אסמכתא להסכמתו לשינוי המוצרים שהוזמנו.
ניסתה הרשת ליצור קשר עם המשתמש ללא מענה, ההזמנה תמתין למענה מהלקוח עד 24 שעות מיום ההזמנה, במידה ואין מענה ההזמנה תסגר ללא הפריטים החסרים וללא פריטים חלופים, יעודכן סכום החיוב בחשבונית. הרשת לא  תחויב לעמוד באספקה של עד 4 ימי עסקים ולמשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר עם כך.
מינמום הזמנה 50 ש"ח. לא יתאפשר להזמין מתחת לסכום זה.
26 . הרשת לא מחויבת להחזיק מגוון מוצרים מסוים באתר והיא רשאית לשנות את המוצרים המוצגים באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
27 . הרשת תהא רשאית להגביל את כמות הרכישה ממוצרים מסוימים, אשר יסומנו באתר, ולצידם תצוין כמות הרכישה המותרת.
28 . לאחר השלמת הליך ההזמנה באתר, המשתמש יקבל אישור על קבלת ההזמנה במערכת. אישור כאמור יופיע באתר וישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין המשתמש בעת הרשמתו לאתר ("אישור ההזמנה"). אם לא התקבל אישור ההזמנה בתוך שני ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה, על המשתמש להניח כי ההזמנה לא נקלטה במערכת ולפנות לרשת כמפורט בסעיף 75 עד סעיף 77 להלן. יובהר כי אישור ההזמנה לא מהווה התחייבות כי המוצרים יסופקו. לאחר אישור ההזמנה תועבר ההזמנה לליקוט והכנה לטיפול לצורך ביצוע האספקה. בסיום הליקוט ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי וחיוב המשתמש בגין ההזמנה, תשלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני עם חשבונית מס/קבלה על ביצוע החיוב בגין ההזמנה ("אישור החיוב").
29 . לרשת עומדת הזכות להימנע מטיפול בהזמנה, אם היא סבורה כי אופן השימוש באתר מפר את תנאי השימוש, וזאת ללא הנמקה כלשהי.
30 . השירות שניתן באתר אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. הזמנת הלקוח היא הצעה לרכישת המוצרים אשר קבלתה תיעשה על-ידי אספקת המוצרים בפועל בהתאם לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
אספקה של המוצרים
31 . אספקת המוצרים תיעשה אך ורק לבסיסי צה"ל (לא כולל צירים אדומים המוגדרים על ידי צה"ל אשר מתעדכנים מעת לעת), לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשת, ובכפוף לתשלום דמי טיפול, כמפורט להלן. הרשת תספק את המוצרים עד 4 ימי עסקים ממועד אישור החיוב על ידי הרשת בכפוף להגבלות או למועדי האספקה של המוצרים על ידי הספק או היבואן, ולמעט טיפולים של מוצרים ייחודיים, אשר מועד האספקה שלהם יצוין באתר בעת ההזמנה.
32 . חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים (ימים א'-ה' ולמעט ימי שישי, שבת, ערב יום הזכרון, יום הזכרון ויום העצמאות, ערבי חגים ומועדים, ימי חגים ומועדים וימי חול המועד. בחג הפסח ובימי חול המועד, לא תהייה מסירת חבילות עקב איסור צהל להכניס חבילות לבסיסים). לעניין חישוב המועדים: ( 1 ) יראו הזמנות שיתקבלו ביום שאינו יום עסקים כאילו הוזמנו ביום העסקים הראשון שלאחר מועד הזמנתן. ( 2 ) הזמנות שיתקבלו לאחר השעה 16:00 ייחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים שלמחרת. שעון השרת בו מופעל האתר יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הרשת.
33 . על אף האמור לעיל, ייתכן שיחולו שינויים במועדי האספקה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשת. למען הסר ספק, אי עמידת הרשת במועדי האספקה לא תפטור את הלקוח מחובתו לשלם בעבור המוצרים, אלא אם כן המשתמש ביטל את העסקה על פי כל דין ועל פי הוראות תקנון זה והחזיר את המוצרים.
34 . אספקת המוצרים תיעשה אך ורק לאחר ובכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס אשראי מורשה.
35 . הרשת לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת ההזמנה ולשינויים בפעילות האתר הנובעים מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות עיכובים ושינויים באספקת ההזמנה הנובעים מכוח עליון, ממצב חירום בטחוני או ממלחמה, ממגבלות תנועה שהוטלו בשל חשש לאירוע בטחוני ובכלל זאת מהתניית האפשרות להגיע לבסיסי צה"ל בליווי צה"לי או באישור צה"ל, משינוי הבסיס בו משרת הנמען, מחגים, מהשבתות ומתקלות במערכות המחשוב, הטלפון והדואר האלקטרוני. המשתמש פוטר בזאת את הרשת מכל אחריות ומוותר על כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה.
36 . מבלי לגרוע מהאמור, במצבים המפורטים לעיל, הרשת תהא רשאית לשנות את פעילות האתר כך שהמשתמש יוכל להזמין באתר רק חבילות מובנות שתוצגנה, ללא אפשרות להרכיב חבילה אישית המורכבת ממוצרים שנבחרו על ידו.
37 . עם הגעת החבילה ליעדה, המשתמש והנמען יקבלו מסרון (SMS). חבילה שהגיעה ליעדה, תחכה לאיסוף באחת מנקודות האיסוף הבאות בבסיס בו משרת הנמען: בחנות הכוורת הצבאית; בהעדר כוורת צבאית, במשרדי השלישות או במשרד המפקד ("נקודות האיסוף"). אחריות הרשת לטיפול החבילה תפקע עם מסירת החבילה לאחת מנקודות האיסוף האלה. בבסיסים בהם יש כוורת אזרחית, הנמען יקבל מסרון (SMS) שהחבילה מחכה לו בכוורת האזרחית. על הנמען לגשת לאסוף את החבילה עד 14 ימי עסקים. לאחר מכן החבילה תחזור למרלוג לפירוק. עם מסירת החבילה לנמען, המשתמש והנמען יקבלו מסרון (SMS) שהחבילה סופקה.
במידה והחבילה לא נאספה על ידי הנמען מנקודת האיסוף מזה כשבועיים מרגע קבלת הודעת הSMS לנייד, ולא התקבלה פנייה בשרות לקוחות על עיקוב האיסוף, רשאית הרשת לבטל את ההזמנה ללא חיוב הלקוח וללא אספקת המוצרים. 
תנאי תשלום ומחירים
38 . המשתמש ישלם את התמורה עבור המוצר בהתאם למחיר המוצר הקבוע באתר. המחירים כוללים מע"מ (אלא אם כן צוין אחרת במפורש) אך אינם כוללים דמי טיפול.
39 . עבור הטיפול ישלם המשתמש דמי טיפול קבועים בסך 10 ₪, ללא תלות בגודל החבילה או ביעד הטיפול. במקרה של קנייה בתשלומים, הרשת תהא רשאית לגבות מהמשתמש את דמי הטיפול במועד החיוב הראשון .
40 . באפשרות הרשת לעדכן את מחירי המוצרים המופיעים באתר ואת דמי הטיפול מעת לעת.
41 . הזמנה שאושרה על ידי חברת כרטיס האשראי מהווה הזמנה המחייבת בתשלום מלוא התמורה.
42 . חיוב המשתמש ייעשה באמצעות כרטיס האשראי המורשה שפרטיו הוזנו על ידי המשתמש, כפי שנהוג על ידי כל אחת מחברות כרטיסי האשראי.
שינוי פרטי ההזמנה; ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
43 . הרשת תהא רשאית לבטל הזמנה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא תישא בכל אחריות לכך, ובלבד יעודכן על ידי הרשת.
44 . המשתמש רשאי לבטל את העסקה רק בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 , התקנות שהותקנו מכוחו וכן חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו- 1986 . על אף האמור, ניתן לבטל את העסקה עד 30 יום ממועד קבלת המוצר, בכפוף לאמור בסעיפים 47 עד 49 להלן.
45 . משתמש המעוניין לבטל את העסקה ימסור לרשת הודעת ביטול באמצעות דואר רשום, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, באמצעות האתר – בקישור המיועד לכך או באמצעות מוקד השירות כהגדרתו בסעיף 75 להלן (במסגרת שעות הפעילות). בהודעת הביטול יפרט המשתמש את שמו, מספר הזהות שלו, תאריך הרכישה, מספר ההזמנה ואת סיבת הביטול.
46 . המוצרים שהעסקה בגינם בוטלה יוחזרו לנקודות המכירה של הרשת המופעלות על ידי עובדי הרשת (ולא על ידי חיילים) כשהם שלמים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית בצירוף חשבונית הקנייה המקורית ובטרם חלפו 30 יום ממועד קבלתם. 
47 . ביקש המשתמש לשנות את פרטי החיוב, לרבות את מספר התשלומים, השינוי יבוצע בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי.
48 . בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם, אי התאמה, אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של תקנון זה, כספו של המשתמש יושב לו תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מבניהם.
49 . במקרה של מוצר פגום, על הנמען לפנות ישירות לאחת מנקודות המכירה של הרשת המופעלות על ידי עובדי הרשת (ולא על ידי חיילים) ולהשיב את המוצר הפגום.
הגבלת אחריות
50 . הרשת לא מייצרת את המוצרים ולא נושאת באחריות לטיבם ולתכונותיהם. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה מצד הרשת לגבי אופיים, תכונותיהם וטיבם.
51 . הרשת לא תהא אחראית לכל פגם במוצרים, לרבות פקיעת תוקפם, שנגרם עקב שיהוי באיסוף החבילה מאחת מנקודות האיסוף.
52 . האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, חלה על היצרנים והיבואנים של המוצרים, לרבות בהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם, אם אכן מצורפת להם תעודת אחריות.
53 . מוצר לא יטופל במסגרת האחריות ללא תעודת האחריות שהונפקה לו. באחריות המשתמש לוודא כי נמסרה לו תעודת אחריות עם המוצר.
54 . האחריות תיכנס לתוקף מיום קבלת המוצר.
55 . האחריות לכל מוצר מוגבלת. תנאי האחריות כפופים לתנאי תעודת האחריות והרשום בחשבונית לפי תנאי היבואן .
56 . מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש בתקנון זה, הרשת תסייע למשתמש, על בסיס מרב המאמצים בלבד ורק אם תידרש לכך, בפניותיו ליבואן או לספק, לפי העניין, במקרה של תקלה או אי שביעות רצון מהמוצר.
57 . סימני תיקון על ידי גורם לא מוסמך יגרמו לפקיעת האחריות על המוצר. במקרה כזה, המשתמש יישא בעלות הנזק. התקנה או שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן או היבואן, תגרום לפקיעת האחריות על המוצר.
58 . התמונות באתר הן להמחשה בלבד. יתכנו מקרים בהם יהיו הבדלים בין תצלומי המוצרים המופיעים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל, והרשת לא תישא בכל אחריות בשל כך.
59 . במקרה שהמשתמש או הנמען מעוניינים להפעיל את האחריות, לרבות כל בדיקה או טיפול במוצר לקוי, עליהם ליצור קשר עם היצרן או היבואן ולתאם מולם את המסירה לבדיקה או לטיפול, לגשת ישירות ליצרן או ליבואן אשר פרטיהם מפורטים בתעודת האחריות ולהביא עמם את המוצר, כולל העלויות הנובעות מכך. הרשת לא אחראית לכל החלטה או פעולה מטעם היצרן או היבואן בנושא בדיקה, טיפול או שירות למשתמש או לנמען.
60 . המשתמש מסכים כי השימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי.
61 . הרשת או מי מטעמה אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות.
62 . הרשת לא תהיה אחראית כלפי המשתמש או מי מטעמו, במישרין ובעקיפין, לכל נזק או הפסד, הנובעים משימוש באתר או במוצרים או מחוסר יכולת לעשות שימוש באתר.
63 . הרשת לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה על ידי המשתמש באתר.
64 . המשתמש יישא באחריות מלאה לכל נזק או הפסד שייגרם לו, לרשת או לצד ג' בגין טעות שביצע בהקלדת הפרטים האישיים.
65 . הרשת לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק (link) ולכל תוכן, פעולה, פרסום, מכירה או מוצר הזמינים באתרים כאמור.
66 . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נמצאה הרשת אחראית, אחריותה תוגבל לסכום ששולם על ידי המשתמש בפועל בגין המוצרים שנרכשו.
אבטחת מידע, הגנה על פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר
67 . הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת מילוי פרטי ההרשמה, כאמור בסעיף 8 לעיל יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של הרשת, כמפורט להלן.
68 . המידע שיימסר על ידי המשתמש בעת ההרשמה לאתר ובעת הרכישה בו ("המידע") לא יימסר לידי צד שלישי כלשהו, למעט במקרים הבאים:
(א) אם תידרש הרשת לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;
(ב) אם תקבל הרשת התראה על נקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש או בגין טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בין המשתמש לבין הרשת;
(ג) אם תארגן הרשת את פעילותה במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות. במקרה כאמור, הרשת תוודא כי הצד השלישי אליו מוזגה הרשת יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
(ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל הרשת החשד כי המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ברשת או במי מטעמה או בצדדים שלישיים כלשהם;
(ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל הרשת חשד כי המשתמש הסתייע באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי או לצורך עידוד ביצוע מעשה בלתי חוקי;
(ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל הרשת החשד כי המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש בתקנון זה או הסכם עם הרשת או עם מי מטעמה;
(ז) אם תידרש הרשת לעשות כן לצורך פעילות האתר השוטפת, ובכלל זאת, לצורך העברת המידע האישי, כולו או חלקים ממנו, ליבואן, לחברות כרטיסי האשראי, לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בפעילות
השיווקית של הרשת. המשתמש מסכים בזאת להעברת המידע בהתאם לאמור לעיל ולא תהיה לו כל טענה או דרישה כלפי הרשת בקשר למסירת המידע והוא מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כאמור.
69 . מסירת המידע על ידי המשתמש מהווה הסכמה של המשתמש לכך שהמידע וכל נתון שיופק על סמך המידע וכן כל מידע אחר אודות המשתמש שהגיע או יגיע לידי הרשת, יוחזק במאגר מידע אחד או יותר של הרשת או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימושבהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות וכן פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון;
(ב) לעריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות; (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי; וכן (ה) לצרכי ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. במקרה כזה, הנתונים לא יכללו כל מידע אישי היכול לזהות את המשתמש .
70 . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי הרשת או האתר, לפי העניין, אינם אוגרים מספרי כרטיסי אשראי ונשמרים רק ארבעת הספרות האחרונות של כרטיס האשראי בתקן redirect j5 module token . הרשת והאתר משתמשים בתקני אבטחה גבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות המשתמשים. הרשת או האתר, לפי העניין, משתמשים בחברות סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה מן המובילות בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. באתר מתבצע שימוש ב- Cookie. המשתמש מתיר לרשת להשתיל " Cookie " על מחשבו האישי, להשתמש במידע האגור ב- Cookie ולזהותו על פיו.
71 . הרשת לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 או כפוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה- 1995 , שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
72 . במקרים שאינם בשליטת הרשת או נובעים מכוח עליון, הרשת לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין או ייעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
קניין רוחני
73 . האתר הוא רכושה הבלעדי של הרשת והיא בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני בו. אייקונים (icons) , כל מידע ותצוגה המופיעים באתר לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) הם בבעלותה הבלעדית של הרשת. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת, יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של הרשת בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהרשת אסורה בהחלט.
74 . הרשת שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל מידע באתר המפר כל זכויות קניין רוחני שהובא לידיעתה כדבר הפרה.
שירות לקוחות
75 . בשאלות לגבי המוצרים ולפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, המשתמש רשאי לפנות אל מוקד שירות הלקוחות של הרשת בטלפון 03-7650306 בימים א'-ד' בין השעות 8:00-17:00 וביום ה' בין השעות 8:00-16:30 ("מוקד השירות"). הרשת תהא רשאית לשנות את שעות פעילות מוקד השירות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. שעות פעילות מוקד השירות העדכניות יפורסמו באתר.
76 . לא תינתן אפשרות להזמין מוצרים דרך מוקד השירות הטלפוני. הזמנת מוצרים תיעשה אך ורק דרך האתר בהתאם להוראות השימוש בתקנון זה.
77 . פרטי היצרן או היבואן, לרבות כתובתו ודרך ליצירת קשר, יופיעו על גבי המוצר שישלח.
שונות
78 . כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא ייעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
79 . תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.
80 . שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי הרשת לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין או תקדים לכל מקרה אחר ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעיה של זכויות הרשת.
81 . כל זכות או סעד של הרשת בהתאם לתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים של הרשת הקיימים לה על פי דין.
82 . נקבע כי אחד או יותר מהסעיפים בתנאי השימוש אינם תקפים, לא ישפיע הדבר על תוקף תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי כל דין.
83 . הדין החל על תנאי השימוש, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין בקשר לתנאי שימוש אלה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.
84 . הודעות יימסרו לרשת באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מוקד השירות כפי שמפורט באתר.
85 . הרשת שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
86 . תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה בתאריך 16.5.21 וניתנים לשינוי בכל עת על ידי הרשת על פי שיקול דעתה הבלעדי .
הרשת והנהלת האתר מאחלות לך קנייה מהנה .